Kees Tadema

2. Nivelleren

De actualiteit zorgt ervoor dat ik dit artikel over nivelleren van inkomsten eerder schrijf dan gepland.
De PvdA is voorstander van het nivelleren van inkomen. Dat wil zeggen dat het verschil na belasting tussen de laagste inkomens en hoogste inkomens kleiner wordt. Intussen is de regering er ook van overtuigd dat de voorgestelde inkomensafhankelijke zorgpremie geen goed idee is om te nivelleren. Uiteindelijk is het ook niets anders dan een ordinaire belastingverhoging. Ik ben voorstander om bestedingen zwaarder te belasten en inkomen juist minder te belasten. Lees hiervoor ook mijn vorige artikelen op
www.keestadema.nl
Nieuwe systematiek
(Alle hieronder genoemde percentages en gelegde grenzen kunnen worden geoptimaliseerd.)
Het inkomstenbelastingsysteem kan veel eenvoudiger. Ik stel voor om over inkomsten tot € 15.000 per jaar geen belasting te betalen. Daarboven wordt het belastingtarief 50%. Wordt er bijvoorbeeld € 30.000 verdiend dan is het gemiddelde tarief 25%.
In plaats van uitkeringen krijgt iedereen een basisinkomen van de Overheid van bijvoorbeeld € 5.000 bruto. Dit inkomen wordt belast met Inkomstenbelasting als het totale inkomen boven de € 15.000 stijgt. Ook kinderen krijgen een (lager) basis inkomen alleen wordt het kinderbasis inkomen dan bij de meest verdiende ouder zijn of haar inkomen opgeteld. Dit inkomen van de kinderen is niet meer afhankelijk van de leeftijd maar van de situatie waar het kind zich in bevindt, hier komt een punten beoordeling aan te pas. Op deze wijze kan de kinderbijslag, toeslagen voor kinderopvang, persoonsgebonden budget, studiefinanciering e.d. eenvoudiger worden geregeld en kunnen de betreffende organisaties die belast zijn met de uitkering worden opgeheven. Omdat alle bedragen bruto zijn krijgen de mensen met een hoog inkomen minder in handen.
Alle sociale voorzieningen kunnen hiermee worden afgeschaft, net zoals alle toeslagen. De  bijstandsafdelingen van Gemeenten kunnen zich met de echte bijstandsgevallen gaan bezig houden. Voor een betere verdeling en ontzien van schrijnende gevallen kan er ook bij volwassenen worden gewerkt met een puntensysteem waardoor het basisinkomen wat ontvangen wordt van de Overheid kan stijgen of dalen. Zo kan ik mij voorstellen dat het hebben van een groot vermogen kan leiden tot het verminderen van het basisinkomen van de Overheid. Dat zijn politieke beslissingen waar het hier niet om draait.
Iedere werkende kan zich bij verzekeringsmaatschappijen bijverzekeren voor risico’s die werkenden nu eenmaal hebben. Dat voorkomt dat men niet direct op zwart zaad zit(=basis inkomen). Daarnaast kan men gaan sparen voor slechtere tijden, lees daarover verderop meer. Het toezicht en risicovermogen van de verzekeringsmaatschappijen en banken moet wel gegarandeerd zijn.
Door zijn uniformiteit zal dit nieuwe systeem tot gevolg hebben dat het benodigd aantal ambtenaren aanzienlijk zal dalen.
Sociale premies
De huidige sociale premies die worden ingehouden is niet meer van deze tijd.  Het is eigenlijk niet meer dan een belasting met een speciale bestemming. Daarnaast zijn er steeds meer mensen die niet in dienstbetrekking werken en buiten de sociale premies vallen. Mijn voorstel is om de sociale verzekeringen weg te halen bij de Overheid en bij de verzekeringsmaatschappijen neer te leggen. De bijdrage van de werkgever kan worden afgeschaft en gecompenseerd worden in het inkomen. Net zoals het risico van zieke werknemers, dat dient ook in het bruto inkomen te worden gecompenseerd. Indien een werknemer door de schuld van werkgever arbeidsongeschikt raakt kan de werknemer en verzekeringsmaatschappij geldelijk verhaal halen bij de werknemer. De werkgever moet dan bewijzen dat er alles aangedaan is om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.
Sparen
Ik stel voor dat iedereen een bedrag tot maximaal driemaal het jaarinkomen moet sparen. Het bedrag wat gespaard wordt is niet aftrekbaar van het inkomen net zoals dat de uitkering niet belast wordt.
Er zal wel een minimum aan te sparen bedrag per jaar moeten worden vastgelegd. Met dat spaarsaldo dient ontslag, arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim te worden betaald. Men kan het spaargeld eventueel gebruiken om drie jaar eerder te stoppen of bijvoorbeeld zes jaar voor halve dagen gaan werken. Doorwerken tot de pensioenleeftijd en/of gebruiken voor de aflossing van de hypotheek of  laten uitbetalen.
Mocht er na een periode werkloos of arbeidsongeschikt te zijn geweest, er geen geld meer in de pot zitten, dan valt men terug op de extra afgesloten verzekering aangevuld met het basisinkomen van de Overheid. Verzekerd men zich niet dan valt men direct terug op alleen het basisinkomen van de Overheid.
Overgangsregeling
De door mij voorgestelde verandering zal een overgangsregeling vragen voor de oudere werknemers omdat deze nooit de drie jaar meer bij elkaar kunnen sparen. De compensatie voor oudere werknemers kan zitten in het toekennen van extra punten waardoor het basisinkomen stijgt.
Grote inkomens achteruitgang kunnen door het puntensysteem worden gecompenseerd, en over de komende jaren worden afgebouwd. Zo hoeft er niemand er onredelijk op achteruit te gaan.
Voor hypotheekrenteaftrek is geen ruimte meer. Net zoals niet voor aftrek van giften. De goed gekeurde liefdadigheidsinstellingen kunnen bij de overheid 30% extra bijdrage ontvangen over de door hen via een Nederlandse bank ontvangen giften. Ook alle ziektekostenaftrek e.d. vervalt omdat deze in het puntensysteem is verwerkt.
Financiering
In mijn vorig artikel heb ik financiële middelen vrijgemaakt door de “Contant geld belasting”. Hierdoor ontstaat er ruimte om zo te nivelleren zonder dat de middengroep een zware lastenverhoging krijgt. Daarnaast ben ik van plan nog een aantal plannen aan het papier toe te vertrouwen.