Kees Tadema

100 Miljard bezuinigen zonder pijn

Het BTW systeem op de helling.
Net zoals alle artikelen is dit artikel op persoonlijke titel geschreven.
Stelt u zich eens voor een systeem waarin de ondernemer geen aparte aangifte omzetbelasting meer hoeft te doen en dat de overheid tegelijkertijd geld oplevert. Ik heb een systeem bedacht wat dit mogelijk maakt. In potentie levert dit systeem Europa een besparing op van 100 miljard. In Nederland schat ik miljarden euro's besparing.

De BTW wetgeving stamt uit 1968. Al jaren is men bezig om dit stelsel aan te passen en de systeemfraude te stoppen. Dat wil echter niet lukken. De huidige tijd vraagt om een stelselwijziging. Ik heb daar zo mijn ideeën over. Hierbij maak ik gebruik van het feit dat er steeds minder contant wordt betaald en er op automatiseringsgebied veel meer mogelijk is dan in 1968.

In dit artikel leg ik eerst het huidige en het nieuwe systeem uit, omschrijf ik de voor en nadelen en sluit ik af met voorbeelden en vragen.

Huidige BTW heffing
Het huidige BTW systeem is er op gericht dat elke schakel in het productieproces de belasting over de toegevoegde waarde afdraagt aan de Belastingdienst. De laatste schakel is de particulier die de volledige omzetbelasting betaald. Het meest gangbare is dat op het moment van het uitgaan van de factuur de BTW is verschuldigd. Ondernemingen moeten periodiek de BTW aangeven bij de Belastingdienst. Bij een transactie tussen twee ondernemers geeft de één aan wat hij de Belastingdienst betaalt, terwijl de ander hetzelfde bedrag terugvraagt bij de Belastingdienst. Mismatches zijn hierdoor een groot risico. Het huidige systeem is in 1968 ingevoerd om de zwarte omzet een halt toe te roepen. Door de gewijzigde manier van betalen is dat probleem in 2012 een stuk minder geworden. Door ontvangen coupures van geld te scannen is de gang van het chartaal geld te volgen.
Daarnaast is er een gelegenheid tot bewuste mismatches, waarvan gebruik wordt gemaakt bij de BTW carrouselfraude. Deze vorm van fraude werkt als volgt: Het tarief van en naar het buitenland is nul. Goederen die in een land zijn gekocht, zijn belast met BTW dat teruggevorderd wordt. Door deze goederen te exporteren naar het buitenland geldt het 0-tarief, waardoor er per saldo grote bedragen worden teruggestort. Op de aangifte staat dit genoemd als voorheffing. Bij import vanuit het buitenland is het tarief ook 0. De levering daarna aan een binnenlandse partij is belast met een BTW tarief dat moet worden afgedragen door de importeur. Indien de importeur failliet gaat, kan de Belastingdienst fluiten naar de te ontvangen BTW. Om het extra lucratief te maken, worden omzetten gigantisch opgeklopt waardoor de schade nog veel groter wordt. Naar schatting lopen Europees gezien de Belastingdiensten hier 100 miljard euro aan inkomsten mis.
BTW heeft te maken met Europese wetgeving. Omdat de EU-landen op deze manier werken, durft niemand het aan om een stelselwijziging op te zetten. Als door een ander stelsel de overheden krijgen waar ze recht op hebben dan is er geen begrotingstekort meer in Europa. Met de huidige tekorten moet er wel iets gebeuren. De tijd is er rijp voor.

Nieuwe Omzetbelasting heffing
Mijn voorstel is vrij simpel. Ondernemingen betalen en verrekenen bij onderlinge transacties geen omzetbelasting meer. Het enige heffingsmoment is bij de betaling door de eindgebruiker, de consument. Het heffingsmoment verschuift van het factuurmoment naar het betaalmoment. Er wordt direct bij betaling door de particulier afgedragen door de ondernemer. In samenwerking met de banken kan er dagelijks automatisch de omzetbelasting worden afgedragen. Het teruggeven van BTW als gevolg van de voorheffing vindt hierdoor niet meer plaats. De bankmutaties zijn de aangifte omzetbelasting geworden. Het systeem moet dusdanig zijn dat fouten maken bijna onmogelijk is. De ondernemer en consument zijn beide hoofdelijk aansprakelijk bij opzettelijk frauduleus handelen.
Het gevolg van deze systeemwijziging is een gigantische vermindering van de administratieve lasten van de ondernemers.
Er is een aantal punten met betrekking tot het systeem waar goed over nagedacht dient te worden. Hieronder treft een opsomming.

Voordelen nieuwe systeem
· Omdat er via de bank aangifte wordt gedaan, verdwijnen de maandelijkse administratieve verplichtingen. Hierdoor worden kosten teruggedrongen.

· Bij de Belastingdienst kunnen medewerkers die zich bezig houden met de omzetbelasting andere werkzaamheden gaan uitvoeren. Indien bij de inrichting rekening wordt gehouden met intelligence-mogelijkheden kunnen controles sterk worden gereduceerd. Controles zullen echter altijd nodig blijven.

· Bij overboekingen via de bank betaalt men gelijk aan de Belastingdienst, waardoor er geen problemen zijn met de invordering. Dit is een extra besparing voor de Overheid.

· Met deze systematiek is BTW carrouselfraude niet meer mogelijk. Dit bespaart Europa honderden miljarden euro’s per jaar. hierdoor komen welvaart en de rust op de financiële markten terug.

· Het contante geldverkeer vermindert zeer sterk omdat er administratieve handelingen aan vast zitten (deze staan onderaan uitgewerkt). De verwachting is dat overvallen om geld sterk zullen verminderen.

Nadelen nieuwe systeem
· De banken en de overheden zullen veel beter moeten gaan samenwerken. Vooral op intelligence-gebied. Voor het uitwisselen van gegevens zal nieuwe wetgeving noodzakelijk zijn.

· Contante betalingen en ontvangsten geven extra administratieve verplichtingen.

· Europese invoering is gewenst maar dit zal een tijd op zich laten wachten. Invoering in de afzonderlijke lidstaten is echter ook geen probleem.


Uitwerkingen voorbeelden en vragen
Met particulier wordt in de onderstaande tekst ‘de eindgebruiker die zelf geen BTW kan terugvorderen in het huidige systeem’, bedoeld. Naast de consument zijn dat bijvoorbeeld ziekenhuizen, kerken, goede doelen en dergelijke.

Overboekingen binnenland

· Indien een particulier geld overmaakt naar een onderneming wordt er naar aanleiding van de codering automatisch de omzetbelasting overgemaakt naar de Belastingdienst. Met behulp van de aangifte via het rekeningnummer is de omzet vast te stellen. Pinbetalingen kunnen in dezelfde systematiek worden meegenomen.

· Indien een onderneming een overboeking doet naar een andere onderneming of particulier wordt er geen omzetbelasting afgedragen. Door de koppeling van de bankrekeningnummers aan de fiscale nummers kan geautomatiseerd onderscheid worden gemaakt tussen ondernemer en particulier. Doet een ondernemer een privé uitgave via de bankrekening van de zaak dan dient er een mogelijkheid te zijn om dit aan te geven bij de betaling zodat de omzetbelasting wel direct wordt afgedragen.

Contant geld

· Indien een particulier een ondernemer met contant geld betaalt, dient de ondernemer het omzetbelastingbedrag met de juiste codering dagelijks af te dragen aan de Belastingdienst.Voor de verwerkingskosten van de contante betaling mag de ondernemer de consument een bedrag in rekening brengen.

· Indien een onderneming een contante betaling doet of ontvangt van een andere onderneming dan dient deze inclusief omzetbelasting te worden betaald. De betaling wordt beschouwd als een betaling van een consument waardoor er geen recht op teruggave is. Omdat dit erg nadelig is voor de ondernemer zal deze niet meer contant willen afrekenen.

Overboeking Buitenland
· Bij een overboeking uit en naar het buitenland van en naar een onderneming dient er separaat aan de BTW aangifte ‘gelist’ te worden. Met behulp van listen wordt in 2 landen gecontroleerd of het terecht is dat er een 0% BTW tarief wordt gehanteerd. In het nieuwe systeem gaat het in plaats van de facturen nu om de geldstroom. Er wordt 0% BTW berekend. Listen dient dagelijks plaats te vinden met vermelding van rekeningnummer, bank, fiscaalnummer, persoons/onderneming-gegevens, bedrag en reden van betaling. In overleg met de banken kan dit gecombineerd worden met elektronisch bankieren. Indien Europees hetzelfde nieuwe BTW systeem wordt gehanteerd is listen niet meer nodig.

· Bij een overboeking vanuit het buitenland van een particulier naar een onderneming blokkeert de bank het bedrag dat betaald dient te worden aan de Belastingdienst. De bank gaat uit van het hoogste omzetbelastingtarief. De ondernemer heeft 7 werkdagen de tijd om de buitenlandse betaling met behulp van elektronisch bankieren te coderen. Na codering wordt de omzetbelasting overgeboekt naar de Belastingdienst door de bank.

Buitenlandse bankrekening
· Indien de betaling moet gebeuren naar een buitenlandse bankrekening dient de particulier zich er van bewust te zijn dat eventueel hiervoor in Nederland omzetbelasting betaald dient te worden. De particulier is immers ook aansprakelijk voor de betaling van de omzetbelasting. Net zoals het tweede punt bij overboeking buitenland zal de Nederlandse bank gelijk het BTW bedrag blokkeren. De particulier heeft 7 werkdagen de tijd om het juiste omzetbelastingbedrag te vermelden bij de overboeking.

Informatie uitwisseling overheid
· Alle informatie die wordt verstrekt is ter beschikking van de Overheid en mag worden gebruikt voor toezicht, opsporing en statistische doeleinden.